Jah Prayzah – Chigaro Chehushe Lyrics

Ndakazvinzwa zvamaironga
Pandichatsika muchandinokora tsoka
Pfumo reropa kune veropa
Eh heee
Ndimi muchandiuraya
Panonyorwa mukono hapameri sora
Kuumburudzana, kuumburudzana
Pfumo reropa kune veropa
Eh heee
Ndimi muchandiuraya

Munzira yacho kutsika mabvunze
Munoda kufamba wakateya nzeve
Pavachakanda museve tsoka ndibereke
Ndinotya kunyangarika kuenda kusingadzokwe

Chorus
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda vazana mana
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukama
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda mazana mana
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukana

Ndaona mhute ichiuya
Bhuru remudzimu richikuma
Rwizi rwazara kusina kunaya
Munoda here kuteura

Zvadziri hope dzinoshura hondo
Vedumbu rimwe vodambura sungano
Zvaruri ruvengo rwopinda munwongo
Vakatemwa nyora dzemangoromera
Zvadziri hope dzinoshura hondo
Vedumbu rimwe vodambura sungano
Zvaruri ruvengo rwopinda mumwongo
Vakatemwa nyora dzemangoromera

Chorus
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda mazana manq
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukama
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda mazana mana
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukama

Vanoda nduramo
Vanoda goneso
Vanobairana chiraramo
Chesimba nendarama
Mmm vanoda nduramo (vanoda nduramo)
Vanoda goneso (vanoda goneso)
Vanobairana chiraramo heheeee
Chesimba nendarama
Haiyeyeyeye

Chorus
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda mazana mana
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukama
Chigaro chehushe chinorema
Chine varanda mazana mana
Vese vanoda kugara nhaka
Vachabayana pahukama