Winky D – Murombo Lyrics

[Verse 1]
Ndati ndiite masaramusi zvanditemesa musoro
Hurombo ibhizimusi kune vari kumusoro
Kuti nditaure zvanzi uyu ane mukonyo
Manje hokoyo!

[Chorus]
Murombo ndiye adiiko panofara vane mari
Murombo ndiye adiiko panotamba vane mari
Dikita rake maguta kune vaya vane mari
Misodzi yake maguta kune vaya vane mari

[Bridge]
Saka ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)
Ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)

[Refrain]
Ndisunungurei ndifare (ndifare)
Pasi pano regai ndifare (regai ndifare)
Ndisunungurei ndifare (ndifare)
Pasi pano regai ndifare (regai ndifare)

[Verse 2]
Ndoramba ndichikakata kakata
Ndoenda mberi ndoenda mberi
Jusa apa hapadi hakata
Ndoenda mberi ndoenda mberi
Hapadi kutarisa shure pane makata makwidze upfuure
Panorairwa mwana wamambo muranda teerera usasare kumashure
[Chorus]
Murombo ndiye adiiko panofara vane mari
Murombo ndiye adiiko panotamba vane mari
Dikita rake maguta kune vaya vane mari
Misodzi yake maguta kune vaya vane mari

[Bridge]
Saka ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)
Ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)

[Refrain]
Ndisunungurei ndifare (ndifare)
Pasi pano regai ndifare (regai ndifare)
Ndisunungurei ndifare (ndifare)
Pasi pano regai ndifare (regai ndifare)

[Verse 3]
Ndaneta kuva weshure ndodawo kuita wemberi
Ndaneta nekungoshandiswa nevanozviti vachenjeri
Asi munhu ihuruva ndeepano pasi mashereni
Pinduraiwo munamato wangu Ishe Tenzi Amen

[Chorus]
Murombo ndiye adiiko panofara vane mari
Murombo ndiye adiiko panotamba vane mari
Dikita rake maguta kune vaya vane mari
Misodzi yake maguta kune vaya vane mari
[Bridge]
Saka ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)
Ndati ndibvunze why why why Baba? (why Baba?)
Ndinombokungura dai dai zvangu ndafa (dai ndafa)