Winky D – Naye Lyrics

[Intro]
Hanzi wangu mutema tema
Asi handidi naye (naye)

Chauya futi
Chadzoka futi
Gafa zvekare

Chinonzi rega ndechiri muruoko (ndechiri muruoko, Jusa)
Kwete chiri mumoyo (chiri mumoyo)

[Chorus]
Hanzi wangu mutema tema
Asi handidi naye (naye)
Hanzi haabvire kuchenama
Ini handidi naye (naye)

[Bridge]
Vari kuda kundiudzira
Dai mambomira kundi chuzira
Panapa rudo ruri kubvira
Kushoropodza kwenyu kukushidzira

[Verse 1]
Shamwari changu chihachi (horse)
Ndakabvisira ndakapfeka bhachi (knot)
Yamunopembedza muchiti ihot
Ikauya kudumba kwangu inought
Saka ndaka taya knot
Vamwe voti ndakamhanya sema tyre 40
Rudo ruri kupisa kunge fire boat
Handicheuke shure semukadzi wa Lot
Oskid
[Chorus]
Hanzi wangu mutema tema
Asi handidi naye (naye)
Hanzi haabvire kuchenama
Ini handidi naye (naye)

[Bridge]
Vari kuda kundiudzira
Dai mamboira kundi chuzira
Panapa rudo ruri kubvira
Kushoropodza kwenyu kukushidzira

[Verse 2]
Ndichange naye kusvika muguva
SaDhewa kupinda mumvura
Ndichakuchengeta pachipfuva
Ngatikoshese ino nguva
Ndiri happy naye
Musandipe zvandisingade
Moyo wangu wakaperera ipapo
Zvinotanga zvonoperera ipapo

[Chorus]
Hanzi wangu mutema tema
Asi handidi naye (naye)
Hanzi haabvire kuchenama
Ini handidi naye (naye)
[Bridge]
Vari kuda kundiudzira
Dai mamboira kundi chuzira
Panapa rudo ruri kubvira
Kushoropodza kwenyu kukushidzira

[Chorus]
Hanzi wangu mutema tema
Asi handidi naye (naye)
Hanzi haabvire kuchenama
Ini handidi naye (naye)

[Bridge]
Vari kuda kundiudzira
Dai mamboira kundi chuzira
Panapa rudo ruri kubvira
Kushoropodza kwenyu kukushidzira