Jah Prayzah – Chiremerera Lyrics

Iwe neni tose, tiri vatadzi
Kungoti rangu zita ndiro riri pamhene
Rangu zita rinovanakidza kurireva
Neanoritaura wacho inga ane twake
Rangu zita rinovanakidza kurireva
Neanoritaura wacho inga ane twake

Hoo Hoo Hoooo
Hauoni zidanda riri muziso rako
Unongoona katanda kari muziso rangu
Hauoni zidanda riri muziso rako
Unongoona katanda kari muziso rangu
Nekuti unoda kundibvisa chiremerera

Ndakagara pandakagadzikwa chiremerera
Handina kubvuta ndakasarudzwa chiremerera
Ndine zodzo ndine mhondoro chiremerera
Ndikakumura nyembe ndakumura chiremerera
Vane nyota ndiri tsime chiremerera
Ndiri tsime saka mundipe chiremerera
Haungamise kubuda kwezuva chiremerera
Haungamise kunaya kwemvura chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi

Haube nyasha nengoni, ndiripo kuda kwechikonzero
Zvikoni zvikoni munyengeri
Haumbotenga huchenjeri
Haube nyasha nengoni, ndiripo kuda kwechikonzero
Zvikoni zvikoni munyengeri

Chandinoresva ndicho chinogara pamiromo yenyu
Chandino natsa munochikanganwa imi sengano
Chandinoresva ndicho chinogara pamiromo yenyu

Unongoona katanda kari muziso rangu
Nekuti unoda kundibvisa chiremerera

Ndakagara pandakagadzikwa chiremerera
Handina kubvuta ndakasarudzwa chiremerera
Ndine zodzo ndine mhondoro chiremerera
Ndikakumura nyembe ndakumura chiremerera
Vane nyota ndiri tsime chiremerera
Ndiri tsime saka mundipe chiremerera

Haungamise kubuda kwezuva chiremerera
Haungamise kunaya kwemvura chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi chiremerera
Chiiro chiro chiremerera
Chiro chimwe pazita rangu chi

Hauoni zidanda riri muziso rako
Unongoona katanda kari muziso rangu
Hauoni zidanda riri muziso rako
Unongoona katanda kari muziso rangu
Nekuti unoda kundibvisa chiremerera