Jah Prayzah – Eriya Lyrics

Dzika Eriya
Inga ndiwe mutumwa weDenga
Dzika Eriya
Dzika
Dzika Eriya
Dzika Eriya
Inga ndiwe mutumwa waMambo
Dzika Eriya
Dzika
Dzika Eriya
Dzika Eriya
Darika uchinditakura
Usasiye Emanuwere Makandiwa (mutumwa wamambo)
Dzika Eriya (mutumwa)
Darika uchinditakura
Usasiye Emanuwere Makandiwa (mutumwa wamambo)
Dzika Eriya (mutumwa)
Uchandiona ndimire ipapo pachiteshi
Nemachinda toti Areruya (mutumwa wamambo)
Dzika Eriya (mutumwa)
Uchandiona ndimire ipapo pachiteshi nemachinda toti Areruya!
Chakaramba kukakata chitundumusere
Musere (ingoro yemoto ndinoda nzvimbo)
Hatikwire nemanera (kudenga kure)
Pasi rino rine makunun’unu rine mawodza mwoyo
(Mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya kudenga kure)
Kwaziwai madzimai dai muri vamwe
Makumura gogo (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo)
Hatifambe tichinanaira (kudenga kure)
Tingadai tate- dai tatenderana (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya)
Tingadai tate- dai tatenderana (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya)
Chipo chiye chamakandipa chandivengesa
Vanoshaya nechikonzero chiri pachena
Ngetani dzavakandisunga dzakangwanjama
Joko ravakanditurika rakarembera
Deno ndiri nhume yehondo ndaidzorera (baba mune ngoni)
Asi changu chamakandipa kuyananisa (kusvika pachazouya munyengeri)
Gomo riye ratakakwira takanamata (baba mune ngoni)
Chikomborero chamakandipa kubatanidza
Chakaramba kukakata chitundumusere
Musere (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo)
Hatikwire nemanera (kudenga kure)
Pasi rino rine makunun’unu rine mawodza mwoyo
(Mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya kudenga kure)
Kwaziwai madzimai dai muri vamwe
Makumura gogo (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya kudenga kure)
Hatifambe tichinanaira (kudenga kure)
Tingadai tate- dai tatenderana (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya kudenga kure)
Dai tate- dai tatenderana (mungoro yemoto ndinoda nzvimbo Eriya kudenga kure)
Hiya hiya hiya hiya hiya yera yera yera munengoni
Yera yera yera munoyera
Yera yera yera munoyera
Yera yera yera munoyera
Yera yera yera munoyera
Nekuti munengoni
Yera yera yera munoyera
Yera yera yera munoyera
Achasimuka mutendi weZion
Ndewe Zion
Hona takokorodzana
Hona chaunga
Hukama taumba
Kwedu tinodzana kana kutamba tinogona
Tarisa magwaro tigobvumirana kuti gumba riya ranga rina Erija
Kweeee here kwe kwe ngoro yevatsvene
Chinguri tambinda munzira tinosvika here
Kweeee here kwe kwe ngoro yevatsvene
Chinguri tambinda munzira tinosvika here
Kweeee here kwe kwe ngoro yevatsvene
Chinguri tambinda munzira tinosvika here
Kweeee here kwe kwe ngoro yevatsvene
Chinguri tambinda munzira tinosvika here